O NAMA

Biznis i marketing su u fokusu našeg djelovanja. Savremeno poslovanje u današnjem okruženju nametnulo je kao imperativ uspješno upravljanje resursima za koje je potrebno kvalitetno poslovno savjetovanje.

BAM Consult osnovali smo  2014 godine okupivši iskusne profesionalce u konsalting tim sa ciljem da poslovnom okruženju  ponudimo novu vrijednost. Iako mlada kompanija njen kapital su iskusni profesionalci kojima je USPJEH klijenata na prvom mjestu. Naše znanje je recept za vaš uspjeh…

Tim sastavljen od profesionalnih konsultanata garantuje klijentima podršku  kako bi uspješno mogli odgovoriti  poslovnim izazovima i prevazići probleme sa kojima se suočavaju u procesu poslovnog odlučivanja.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu naših profesionalaca kao i mreži eksperata iz različitih oblasti sa kojima postoji dugogodišnja saradnja, BAM Consult je u mogućnosti da u svakom trenutku pruži vrhunsku uslugu koje će pomoći ostvarenju različitih poslovnih ciljeva klijenata.

Postati pouzdan i dugoročan poslovni partner za svoje klijente osnova je poslovanja za BAM Consult.

NAŠ TIM

Saša Grabovac

Founder

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, smjer Poslovna ekonomija.

Po završetku studija zapošljava se na Alternativnoj televiziji kao agent prodaje. Ubrzo preuzima vođenje sektora korporativnih komunikacija. Nakon toga dolazi na poziciju direktora prodaje.

Jedno vrijeme radio je kao direktor poslovnice Privrednog društva Profi Nova u Banjoj Luci. Osnovna djelatnost Profi Nove je konsalting iz oblasti računovodstva i finansija.

Osnivač je i izvršni direktor Udruženja ekonomista RS “SWOT” od njegovog osnivanja 2007-e godine do danas. Na toj poziciji pokreće i vodi različite aktivnosti iz sledećih oblasti: edukacije (konferencije, forumi, okrugli stolovi, seminari i sl.), izdavaštvo (web sajt, Kvartalni monitor SWOT, knjige i sl.) , projekti finansirani od strane domaćih i stranih donatora, istraživanja tržišta i dr.

Područja njegove ekspertize su: istraživanje tržišta, oglašavanje , odnosi sa javnošću (odnosi sa medijima, interni odnosi sa javnošću), prodaja i edukacija.

Dvije godine je bio član Upravnog odbora Agencije za lijekove Republike Srpske. Jedan je od osnivača SOZ-e.

Učestvovao je na brojnim stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije iz domena svog profesionalnog angažmana.

Predrag Duduković

Savjetnik za finansije

Diplomirao je na Univerzitetu “Braća Karić” u Beogradu, po završetku osnovnih studija na Univerzitetu “Alfa” stiče zvanje master menadžmenta. Na Univerzitetu “John Nesbit” u Beogradu 2011-e godine upisuje doktorske studije.

Bogato radno iskustvo stiče na visokim upravljačkim pozicijama u Coloritu d.o.o. Banja Luka, Računovdstvenom birou i Fabrici Duvana Banja Luka, radeći na poslovima računovodstva, finansijskog konsaltinga i sl.

Autor je mnogobrojnih istraživačkih radova, kao i brojnih projekata i studija koje je uradio tokom svoje karijere.

Zahvaljujući praktičnom iskustvu stečenom na rukovodećim pozicijama, ali i bogatom znanju kojeje stekao kroz svoj istračivački rad, polje njegove ekspertize je usmjereno na finansijki konsalting,izrade studija ekonomskih opravdanosti, izrade razvojnih strategija i programa i sl.

Učestvovao je na brojnim stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije iz domena profesionalnog angažmana. Takodje, učestvuje i kao predavač na mnogim kursevima i seminarima iz njegovog domena.

Goran Drakulić

Savjetnik za digitalizaciju i reformu javne uprave

Diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, smjer Računarska tehnika i automatika/Računarstvo i informatika.

Tema magistarskog rada bila je „Racionalizacija i poboljšanje efikasnosti javne uprave korištenjem IKT“ što mu je kasnije postala uža specijalnost.

Radno iskustvo sticao je u privatnim informatičkim kućama („Računari d.o.o.“, „Koleks Plaškora“ Banja Luka,  „PG Usluga d.o.o.“, FINIT Consulting d.o.o. Sarajevo), bankarstvu (Kristal banka, kasnije Hypo-Alpe-Adria bank a.d.; sadašnji naziv Addiko bank a.d.), radom za međunarodne organizacije (USAID, kao lokalni IT stručnjak angažovan od strane DAI – Bethesda, Maryland, USA) i u državnoj upravi (Poreska uprava Republike Srpske) gdje je od 11 godina rada u toj instituciji ukupno 9 proveo na različitim rukovodećim pozicijama ili savjetničkoj u kabinetu direktora.

Dao je izuzetan doprinos uspješnoj implementaciji seriji važnih reformi u domenu poreskog sistema koje su uspješno realizovane u Poreskoj upravi Republike Srpske periodu od 2007. do 2011. godine i koje su uspostavile sistem koji nije suštinski mijenjan do danas. Bio je rukovodilac ili član više međuinstitucionalnih radnih grupa i komisija na nivou Vlade Republike Srpske.

Angažovan je kao konsultant na velikom broju projekata u  BiH i drugim zemljama regiona (Makedonija, Crna Gora),uključujući i analizu primjenjivosti određenih modela i iskustava iz Hrvatske, Srbije u BiH. Pomenuti projekti su finansirani od strane različitih međunarodnih organizacija  (USAID, World Bank, SIDA, britanska vlada) a bio je u sastavu implementacionih timova velikih međunatodnih kompanija IFC, PwC, S&T ili njihovih lokalnih partnera.

Osim toga, sa uspjehom se okušao i kao autor više desetina profesinalnih stručnih i zabavno-stručnih članaka koji su jedno vrijeme redovno izlazili u časopisima „Boot“ Banja Luka, „Porezni savjetnik“ Sarajevo, uz jedan članak i u časopisu „FINRAR“ Banja Luka.

Živi i radi u Banjaluci.

Danica Krnjaić

Business Consulting

Zadužena za: Analize, upravlјanje i razvoj poslovnih procesa, promocija  i koordinacija projekata, praćenje propisa iz oblasti računovodstva i poreza.

Diplomirani ekonomista  sa bogatim iskustvom u oblastima administracije, računovodstva, marketinga i odnosa sa javnošću.

Višegodišnje marketinško i PR iskustvo iz oblasti medija sticala na Alternativnoj televiziji kao PR asistent, a kasnije i kao koordinator promocije na Alternativnoj baveći se promocijom programskih sadržaja, tv lica, organizovanja medijskih pokroviteljstava, razvoja internih komunikacija, brendiranja kao i razvijana novih kanala komunikacija.

Kasnije svoja interesovanja usmjerava na oblast  finansija i računovodstva radeći na poslovima knjigovodstva te stiče licencu sertifikovanog računovođe.

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Subotica, Univerziteta u Novom Sadu 1999.g Smjer finansije i računovodstvo.

Bojan Jojić

Savjetnik za podršku investitorima

Diplomirani ekonomista sa bogatim praktičnim iskustvom na polju rada sa domaćim i stranim investitorima i to u svim fazama investicionog procesa.

Od prvobitne komunikacije i informisanja, organizovanja terenskih obilazaka lokacija i posjeta lokalnim kompanijama, pa preko registracije poslovnih subjekata i vođenja procesa u najranijim fazama investicije.

Poseban segment ekspertize vezan je za pružanje servisa i usluga u višim fazama realizacije investicije na greenfield i/ili brownfield lokaciji, što podrazumijeva organizaciju i podršku u procesu administrativne pripreme dokumentacije, vođenje kroz proces građenja (lokacijski uslovi, građevinska i upotrebna dozvola), te brojne druge aktivnosti uz koordinaciju sa ključnim akterima.

Ovaj dio ekspertize najznačajniji je i najviše cijenjen od strane domaćih i stranih investitora, što je rezultiralo brojnim kontaktima i realizovanim investicijama, od kojih su najznačajniji investicioni projekti kompanija Austronet d.o.o. i Advanced Forming Bosnia d.o.o. (Austrija), Edna Metalworking d.o.o. i Roundliner BH d.o.o. (Njemačka), EH Solutions d.o.o. i SB Laser d.o.o. (Švicarska), Nuti Due d.o.o. i Bosancar d.o.o. (Italija), Kolektor CCL d.o.o. i Cablex BH d.o.o. (Slovenija), i brojne druge.

Priprema i vođenje kampanja teritorijalnog marketinga još je jedan segment gdje dugogodišnje radno iskustvo u razvojnoj agenciji dolazi do izražaja i upotpunjuje obuhvat ekspertize. Kampanje direktnog marketinga (outreach), organizovanje poslovnih događaja i konferencija, fokusirane kampanje, dio su ponude koji je posebno interesantan za lokalne zajednice koje uspostavljaju sistem podrške investitorima i poslovnom sektoru uopšte.

Vodio je i bio član nekoliko timova za izradu studija izvodljivosti i predinvesticionih studija za uspostavljanje poslovnih zona, te angažovan u više navrata od strane međunarodnih organizacija i lokalnih zajednica u BiH za vršenje edukacija i organizovanja radionica na temu instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja sa fokusom na poslovne zone i rad sa investitorima.

KLIJENTI