DIZAJN I PRELOM MONOGRAFIJA, KNJIGA, ČASOPISA….

Dizajn i grafička priprema uključuju niz koraka koji zajedno vode kvalitetnoj izradi konačnog proizvoda, a to je časopis ili monografija koja treba da izađe iz štampe.

Ti koraci su brojni: unos i obrada teksta, skeniranje i obrada fotografija, lektura i korektura teksta, izrada ilustracija, tablica i drugih elemenata, prelom i dizajn korica.

Zavisno od sadržaja vaše knjige ili časopisa prilagodićemo idejno rješenje, uklopićemo grafičke elemente da bi na kraju dobili kvalitetan dizajn, ali i dogovoriti štampu publikacija u najboljem mogućem kvalitetu.