e-KUF i e-KIF – problemi u primjeni i kako ih riješiti!

Vaša pitanja možete postaviti putem Vibera na broj 065 870 001

OTKLONITE SVE NEDOUMICE VEZANE ZA e-KUF i e-KIF

Približava se rok u kojem ćete obavezno morati  Upravi za indirektno oporezivanje elektronskim putem slati evidencije o isporukama i nabavkama (KIF i KUF). Tačnije, 20.02.2021. godine zadnji je dan u kojem morate ispuniti ovu obavezu.

Ukoliko još uvijek niste potpuno spremni, ukoliko imate nejasnoća i nepoznanica, organizujemo za Vas webinar na kojem ćete dobiti odgovore na vaša pitanja!

Na webinaru će također  biti obrađeni primjeri  najčešće postavljanih pitanja iz oblasti KIF-a KUF-a i precizno će vam se dati upute i smjernice kako iste riješiti, a da ispunite svoju obavezu.

Webinar će obraditi teme, ali i vaša pitanja, iz oblasti dijela legislative obaveznog dostavljanja KIF-a i KUF-a, ali i teme iz oblasti tehničke podrške i eventualnih problema koje imate prilikom učitavanja vaših fajlova.

.

 

 TERMIN: 02. 02. 2021. u 11.00 časova

 Cijena:

Za učesnike webinara koji izvrše prijavu i uplatu do 25. januara, cijena iznosi 100 KM+PDV

Za učesnike webinara koji  izvrše prijavu i uplatu nakon 25. januara cijena je 120 KM + PDV 

 SADRŽAJ WEBINARA

Kako bi izašli u susret PDV obveznicima, predavači iz UIO/UINO će prvo odgovarati na najčešće postavljena pitanja.

 • Ako porezni obveznik nije imao niti jedan izlazni račun u poreznom periodu, odnosno KIF nema stavki i polja 11,12,13, i 51 PDV prijave su nula, postoji li obaveza podnošenja elektronskog KIF-a za ovaj period? Elektronski KIF ima tri sastavna dijela: slog zaglavlja, stavke i prateći slog. Stavke u ovom slučaju ne postoje. Da li svejedno treba predati elektronski KIF sa slogom zaglavlje i pratećim slogom (u kojem bi bile sve nule) ?
 • Kada imamo kupce fizička lica da li u knjigu KIF I KUF treba da povlači od svakog kupca pojedinačno JMBG u polje JIB ili može zbirno na jednog zajedničkog kupca „Fizičko lice“?
 • Na jednom od seminara gdje smo imali dodatnu edukaciju po pitanju novina o PDV-u, rečeno je da nije obavezno da šaljemo elektronskim putem KIF i KUF u toku 2020. godine. Također smo obaviješteni da postoji obaveza slanja elektronskim putem KIF-a i KUF-a Upravi za indirekto oporezivanje u određenom formatu i da obaveza stupa na snagu od 01.01.2021. godine. Molim Vas detaljniju instrukciju o tome, kako bi naša IT služba mogla blagovremeno da reagira.
 • Firma ima sklopljene ugovore sa firmama o prodaji radnicima na rate, na kraju mjeseca toj firmi dostavimo spisak kupovina za njene radnike i ta firma uspostavi administrativnu zabranu tim licima. Mi za svaku tu prodaju izdajemo pojedinačnu fakturu u kojoj postoje podaci o firmi i fizičkom licu. Da li mi u KIF-u treba da iskažemo podatke od firme ili od fizičkih lica koji su krajnji kupci?
 • Molim Vas da mi pojasnite ovu novu aplikaciju slanje Kif i Kuf, da li mi moramo od programera tražiti da nam naprave novi program ili da naš program pretvaramo u csv format i da li tom programu pristupamo dosadašnjim pristupnim podacima koje koristimo za slanje PDV prijave.
 • Kada je u pitanju evidentiranje uvozne nabavke u KUF-u, u kolonu broj fakture se unosi „Broj JCI“ a u kolonu datum fakture se unosi „Datum JCI“. Možete li nam samo precizirati šta je tačno broj JCI, a šta datum JCI, odnosno iz kojeg polja uvozne deklaracije možemo pročitati ova dva podatka ? Da li je Broj JCI-a sadržan unutar referentnog broja? Na primjer, ako je referentni broj 20BA010802022286H3, prve dvije znamenke predstavljaju godinu (20), sljedećih osam znamenki su oznaka carinske ispostave (BA010802), zatim slijedi JCI broj od 6 znamenki 022286 te dvoznamenkasta oznaka H3. Je li JCI broj koji se upisuje u KUF u ovom slučaju 022286 ili treba upisivati i ovu oznaku pa će JCI broj izgledati 22286H3? I još imamo dilemu kod datuma JCI. U rijetkim slučajevima kada se uvozno carinjenje ne uspije završiti u istom danu u kojem je započeto, imamo na uvoznoj deklaraciji dva različita datuma. Desno od referentnog broja imamo datum prijave carinjenja a u polju „B DETALJI OBRAČUNA“ imamo datum završetka carinjenja (koji je nekad dan poslije prvog datuma). Koji datum od ova dva je mjerodavan kao datum JCI ?
 • Molim Vas da mi razjasnite neke nedoumice oko popunjavanja elektronskog KUF-a i KIF-a, a koje se odnose na sljedeće: I e-Nabavke -KUF Kako se unose računi poljoprivrednika-paušalaca sa PDV-om od 5%, koji nisu u sistemu PDV-a? Da li se u slogu nabavka samo ubacuje iznos računa u polje 14-iznos paušalne naknade ili se ubacuje iznos računa i u polje 12-iznos fakture bez PDV-a i u polje 13-iznos fakture sa PDV-om? Da li se kod poljoprivrednika u polje 11-JIB dobavljača unosi JMBG – poljoprivrednika? II e-Isporuke – KIF 1. Kod unosa prodaje u gotovini, preko fiskalne kase, da li se u polje 7- naziv kupca i polje 8 – sjedište kupca, unose podaci za subjekat koji je ostvario prodaju, preko fiskalne kase, sa njegovim PDV brojem i JIB-om? 2. Kod unosa izvoznih faktura, bez PDV-a, da li se iznos računa unosi samo u polje 13- iznos fakture za izvozne isporuke, ili se unosi i u polje 11 – iznos fakture ili dokumenta?
 • Poslovne knjige vodimo ručno, bez računara (računar koristimo samo za pomoćne radnje i slanje dokumenata, ali ne koristimo knjigovodstveni program). Naime, uskoro će biti obavezno slanje KUF i KIF-a elektronskim putem pa nas zanima da li je ikako moguće da se oni pripremaju u Excelu, a da se taj fajl importuje dalje (.csv) kako je i opisano u Uputstvu? Imate li možda uputstvo za pripremu fajlova na taj način? Dostupno tehničko uputstvo kao da opisuje pripremu fajla samo za knjigovodstvene programe, od strane programera.
  U slučaju primljenih usluga od lica iz inostranstva koje podliježu plaćanju PDV u skladu sa članom 15. stav (2) tačka 4 i 5. Zakona o PDV, na koji način porezni obveznik evidentira predmetnu fakturu u datoteke e-Nabavke i e-Isporuke?
 • U Tehničkom uputstvu za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, nejasno nam je kada su u pitanju „Slogovi Isporuka“ u dijelu polja br.11 “Iznos fakture ili dokumenta“, da li se u ovom polju unosi ukupna vrijednost svih faktura bez obzira na tip dokumenta ili ipak ovo polje isključuje vrijednosti koje su unesene u polja br.12, 13 i 14? Isto tako je nejasno da li polje br.3 „Redni broj“ iz knjige isporuka i iz knjige nabavki ne može sadržavati isti redni broj u datotekama za dva različita perioda? Odnosno da li se mora redoslijed datoteke iz jednog mjeseca nastaviti u drugom mjesecu?
 • Ukoliko radimo izmijenjene e -prijave, da li mijenjamo naziv prvobitnog fajla?
 • Da li e-nabavke i e-isporuke imaju ukupne sume po kolonama?
 • Na koji način se evidentira povrat PDV-a po osnovu ovjerenog PDV SL-2 obrasca i mogu li se svi sabrati u jedan red ili moraju pojedinačno?
 • Kako se unosi porezni period u e-Evidencijama da bi se iste uspješno učitale u ePortal UIO npr. za januar 2021, da li je to 2101 ili kako?
 • Prilikom popunjavanja knjige ulaznih faktura (e Nabavke) u polje sjedište dobavljača, da li se unosi naziv i adresa poslovnice koja je izdala račun ili naziv i adresa sjedišta firme/centrale?
 • Da li postoje kontrole između fajlova i porezne prijave?
 • Da li se ino fakture za uvoz robe i fakture za usluge povezane sa uvozom koje su ušle u ZUT trebaju unositi u e -Nabavke ili samo podaci sa carinske deklaracije (JCI)?
 • Da li se ispostavljene fakture za izvoz robe trebaju unositi u e -Isporuke ili se samo unose podaci sa carinske deklaracije za IZVOZ (JCI)?
 • Članovima 122. i 123. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u propisan je izgled KUF-a i KIF-a, te smo unos ulaznih i izlaznih faktura (naš informacioni sistem) prilagodili tako da se podaci automatski unose u KUF, odnosno KIF, na način kako je to propisano Pravilnikom. Smatramo da unos podataka, ponajviše faktura vezanih za uvoz i izvoz, koji je predviđen Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, nije u skladu sa Pravilnikom i da traži prilagođavanje programa, kao i veće angažovanje računovođa za dobijanje podataka koji smo do sada dostavljali u skladu sa Pravilnikom i nije bilo problema. Da li je moguće da će doći do određenih promjena u navedenom tehničkom uputstvu, a vezano za evidentiranje faktura vezanih za uvoz i izvoz?
 1.  Gdje možemo izvršiti testiranje/validaciju/provjeru ispravnosti csv file-ova?
 2. Da li postoji testni portal za obveznike?
 3. Uputstvo za slanje knjigovodstvenih evidencija u elektronskoj formi?
 4. Kada nastupa obaveza podnošenja knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem?
 5. Kada imamo ulazni račun za ino usluge da li se u knjige kuf, kif u polje „pdv broj“ i „JIB“ unosi 12 odnosno 13 nula ili polje ostaje prazno?
 6. Kako evidentirati nabavke od poljoprivrednika koji fakturišu sa 5% pdv-a?
 7. Kada imamo kupce fizička lica da li u knjigu KIF I KUF treba da povlači od svakog kupca pojedinačno JMBG u polje JIB ili može zbirno na jednog zajedničkog kupca „Fizičko lice“?
 8. „Redni broj“- da li je to redni broj u datoteci npr svaka datoteka počinje sa 1 pa dalje ili je redni broj pod kojim je taj dokument knjižen u KUF-u u našem sistemu.Ako je redni broj datoteke da li se sledeća datoteka nastavlja sa sledećim brojem ili ponovo počinje sa 1….?
 9. JCI za Izvoz- razlikuje se datum JCI sa izlaznom fakturom. Obzirom da se dešava da je različit datum izvozne fakture od datuma carinske deklaracije izvozne šta je mjerodavnije da se unese u datum dokumenta.
 10. U koju kategoriju spada obračun PDV-a na manjak, otpis preko kvote, reklamni? Da li je sopstvena potrošnja ili ostalo?
 11. Koji je tip dokumenta prodaja Eufor-u.

Predavači

bojana

Bojana Bašić

Stručni savjetnik za održavanje sistemskog softvera, administrator sistema i baze

Dejan Radic

Dejan Radić

Šef Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika, Sektor za poreze, UIO/UINO BiH

Kako učestvovati na webinaru?

Da biste učestvovali na webinaru neophodno je da posjedujete stabilnu internet vezu i da na vašem računaru ili telefonu možete gledati youtube stranicu.  Sve što je potrebno je da odete na link koji ćemo vam poslati i unesete korisničko ime i šifru koje sami kreirate u prijavi, a mi je aktiviramo nakon uplate.

Sa jednim korisničkim nalogom webinaru možete pristupiti samo sa jednog uređaja!

Tokom webinara moći ćete da postavljate pitanja učesnicima putem viber broja koji će biti ispisan na ekranu kao i putem e-maila.

Kako se prijaviti?

Potrebno je da kliknete na sljedeći link:

Zatim popunite formular i uplatite kotizaciju prema datim instrukcijama.

Za učesnike webinara koji izvrše prijavu i uplatu do 25. januara, cijena iznosi 100 KM+PDV

Za učesnike webinara koji izvrše prijavu i uplatu nakon 25. januara cijena je 120 KM + PDV 

Instrukcije za plaćanje

Molimo vas da uplatu izvršite na račun broj: 567-241-11000492-18 otvoren kod Sberbank a.d. Banja Luka , primalac Bam consult d.o.o. Banja Luka

U svrhu plaćanja obavezno navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati webinaru!

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

e-mail: marketing@bamconsult.biz
viber broj: +387 65 870 001
telefon: +387 51 961 761