Webinar: Promjene i obavezne procedure koje početkom 2021. uvodi UINO vezane za elektronski potpis i NCTS (carinu bez papira)

Dejan Radic

Dejan Radić

Lične informacije

Datum i godina rođenja: 4. juni 1975, Banja Luka

Obrazovanje

Bristol Bussines School, University of the West of England, Velika Britanija – Masters Degree,  MA Menadžment (Reforma javne uprave)

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, RS, BiH – Diplomirani ekonomista

Radno iskustvo

2014-danas – Šef Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika, Sektor za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje

Opis poslova: Upravlja, organizuje i koordinira rad u grupi, odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Grupe, predlaže plan kontrola poreskih obveznika, izdaje naloge za kontrolu, osigurava jedinstvenu primjenu propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja, donosi prvostepene odluke po žalbama izjavljenim na rješenje inspektora, donosi i druge odluke iz nadležnosti Grupe, analizira sadržaj svakog zapisnika o izvršenoj kontroli.

Vrsta poslova: stručno-operativni, najsloženiji.

2010-2014- Stručni savjetnik za kontrolu velikih poreskih obveznika, Sektor za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje

Opis poslova: Rukovodi aktivnostima u timu, koordinira i nadzire aktivnosti u timu u skladu sa operativnim planovima i procedurama, vrši najsloženiju poresku reviziju i kontrolu u skladu sa operativnim planovima i procedurama, daje upute i instrukcije poreskim obveznicima u pogledu primjene procesnog i materijalnog poreskog prava.

Vrsta poslova: stručno-operativni, najsloženiji.      

2008-2010Viši stručni saradnik za kontrolu velikih poreskih obveznika, Sektor za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje

Opis poslova: Vrši složenu poresku reviziju i kontrolu u skladu sa operativnim planovima i procedurama, daje upute i instrukcije poreskim obveznicima u pogledu primjene procesnog i materijalnog poreskog prava.

Vrsta poslova: upravno-nadzorni, najsloženiji.

2005-2008Stručni saradnik za reviziju i kontrolu, Sektor za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje

Opis poslova: Vrši manje složenu poresku reviziju i kontrolu u skladu sa operativnim planovima i procedurama, daje upute i instrukcije poreskim obveznicima u pogledu primjene procesnog i materijalnog poreskog prava.

Vrsta poslova: upravno-nadzorni, najsloženiji.

2003-2005 Poslovni sekretar u Stručnom savjetu direktora, Poreska uprava Republike Srpske

Opis poslova: Koordinira saradnju unutar organizacione jedinice i stara se o blagovremenom izvještavanju direktora, priprema i organizuje sastanke kojima rukovodi direktor, učestvuje u pripremi materijala za sastanke kojima rukovodi direktor i izrađuje zapisnike i zaključke sa istih, te obezbjeđuje izvještaje i informacije o njihovom izvršenju, priprema informacije i druge materijale za potrebe direktora, prima stranke i priprema odgovore na predstavke, vrši pregled i raspoređivanje službene pošte.

Vrsta poslova: studijsko-analitički, najsloženiji.

Zvanja 

Vještak ekonomske struke – Rješenje Ministarstva pravde RS broj No 08.040/704-101.656/11, 26.11. 2011. godine

Ovlašćeni procjenjivač – Upisan u Registar zvanja Udruženja ovlašćenih procjenjivača u BiH pod brojem 243-313, 07.07.2015. godine

Sertifikovani forenzički računovođa – Upisan u Registar profesionalnih zvanja Saveza računovođa i revizora RS pod brojem 060-061, 07.07.2018. godine

Stručno usavršavanje

Januar 2010/Juli 2010

‘Practicing Europe’ – Fellowship program za mlade državne službenike iz zemalja Zapadnog Balkana: Supporting Excellence and Leadership in Governance

Univerzitet u Potsdamu (Savezna Republika Njemačka)

Poreska i carinska uprava Holandije (Kraljevina Holandija),

Institucije Evropske unije (Kraljevina Belgija).

Profesionalni angažman   Predavačko iskustvo o poreskim reformama i poreskoj legislativi na mnogobrojnim seminarima i kursevima. Kao predavač učestvovao na simpozijuma, seminarima i kursevima u organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, Poreske uprave Republike Srpske, Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Saveza računovođa i revizora Federacije BiH, te stručnih časopisa Fircon-Mostar, Feb-Sarajevo, Zips- Sarajevo. Saradnja sa medijima u vezi sa pitanjima iz poreske i carinske oblasti. Član Međunarodnog fiskalnog udruženja u Rotterdamu (International Fiscal Association).

Vještine 

Napredna upotreba kompjutera, European Computer Driving Licence-Skills Card

Vozačka dozvola – B kategorija

Jezici

Engleski, napredni nivo

Francuski, srednji nivo

Holandski, početni nivo

Stručni radovi

 1. Radić D. Džakula M. – Šta je realno moguće unaprijediti u oblasti indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini?: Elektrosko praćenje obveznika indirektnih poreza, Zbornik radova Neum 2016, Revicon, str. 11-20
 2. Radić D. Džakula M. – Potrebe i realnost izmjena u sistemu PDV-a u Bosni i Hercegovini, Porezni savjetnik, Revicon, No 12/2015, str. 11-19
 3. Radić D. – Elektronsko praćenje obveznika indirektnih poreza (E-kontrola), Finrar- časopis Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, No 9/15
 4. Radić D. Budućnost PDV-a: Jednostavan i efikasan sistem PDV-a kao podrška jedinstvenom tržištu Evropske unije, FEB – časopis za računovodstvo i poslovne finansije, No 11/12; str. 5-13
 5. Radic D. Vidovic S.-Usluge pružene elektronskim putem i sistem poreza na dodatu vrijednost, FEB – časopis za računovodstvo i poslovne finansije, No 10/08; str. 20-24
 6. Radic D. Vidovic S.- Posebna šema dužnika u sistemu poreza na dodanu vrijednost, FEB – časopis za računovodstvo i poslovne finansije, No 6/08; str. 14-18
 7. Radic D.- Mjesto pružanja usluga: Stalno sjedište poreskog obveznika kao mjesto pružanja usluga, FEB – časopis za računovodstvo i poslovne finansije, No 12/07; str. 24-30
 8. Radic D.- Mjesto pružanja usluga – Usluge za koje se mjestom prometa smatra mjesto gdje je usluga stvarno pružena, FEB – časopis za računovodstvo i poslovne finansije, No 11/07, str. 26-30
 9. Radic D. Vidovic S.- Usluge savjetnika, inžinjera, advokata, revizora, računovođa, prevodilaca, obrade i davanja podataka u sistemu poreza na dodatu vrijednost, FEB – časopis za računovodstvo i poslovne finansije, No 7-8/07; str. 15-19.
 10. Radić D.- Prenos imovine poreskog obveznika u sistemu PDV-a, FEB – časopis za računovodstvo i poslovne finansije, No 1/07; str.32-36
 11. Radić D.- Zemlje u razvoju i tranziciji – Iskustva i saznanja u primjeni poreza na dodatu vrijednost, FEB – časopis za računovodstvo i poslovne finansije, 7-8/06; str .67-73
 12. Radic D.- Izazovi poreskih administracija u sistemu poreza na dodatu vrijednost, Fircon – finansijski propisi i praksa, No 4/06; str.37-43
 13. Radic D.- PDV – pitanja i odgovori, FEB – časopis za računovodstvo i poslovne finansije, No 5/06; str.93-97
 14. Radic D.- PDV- Najznačajnije poresko dostignuce, FEB – časopis za računovodstvo i poslovne finansije, No 5/06; str.21-30
 15. Radic D. Vidovic S.- Slobodne zone i PDV, Finrar- časopis Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, No 6/06; str.28-32